تاریخ : سه شنبه 9 آذر 1400
کد 396

بازدیدهای شهردار ممقان از نقاط مختلف شهر

بازدیدهای شهردار ممقان از نقاط مختلف شهر

با عنایت به درخواست تعدادی از همشهریان محترم ،شهردار ممقان به همراه کارشناسان مجموعه از مکانهای موردنظر (کوچه شهید نادرزاده-کوچه 22بهمن1-کوچه بن بست 5واقع در خیابان 12فروردین) بازدید نمودند و  اقدامات لازم در هر مورد به شرح ذیل توسط شهرداری  خواهد شد.
1.نامه اخطار و اطلاع به مالک زمین واقع در کوچه شهید نادرزاده جهت حصارکشی هرچه سریعتر ملک.
2.نامه اخطار به مالک جهت ترمیم هر چه سریعتر دیوار در حال ریزش واقع در کوچه 22بهمن1
3.اعلام به ساکنین کوچه بن بست 5 واقع در خیابان 12فروردین که در صورت هدایت آبهای خروجی از منازل از طریق لوله گذاری به چاههای موجود در کوچه ،شهرداری اقدام به زیرسازی در سال 1400 و آسفالت ریزی در اولویت اول سال 1401 ( بعلت محدویت و شرایط جوی ) خواهد نمود.
5.در خصوص درخواست آسفالت ریزی در کوچه 22بهمن1 شهرداری اقدام به زیرسازی و آسفالت ریزی خواهد نمود
گزارش تصویری بازدیدهای شهردار ممقان در1400/09/09