تاریخ : چهارشنبه 17 شهريور 1400
کد 369

سالروز قیام 17 شهریور گرامی باد

سالروز قیام 17 شهریور گرامی باد

پاییز حدیث کوچ برگی سرخ است

خندیدن گل زیر تگرگی سرخ است
بر لاله چرا کفن بپوشم، وقتی

زیبایی زندگی به مرگی سرخ است

روابط عمومی شهرداری ممقان