تاریخ : يکشنبه 3 اسفند 1399
کد 262

هرس درختان توسط واحد خدمات شهری

گزارش تصویری از، هرس درحتان وافع در بلوار ریحانی توسط واحد خدمات شهری شهرداری ممقان 

روابط عمومی شهرداری ممقان .
گزارش تصویری اقدامات خدمات شهری