تاریخ : پنجشنبه 25 دي 1399
کد 250

مناقصه عمومی (مرحله دوم ) - جدول گذاری

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم  )نوبت اول – دوم )
 
شهرداری ممقان با استناد بند یک صورتجلسه ش 37 ت 25/ 09/ 99 شورای اسلامی محترم شهر ممقان  در سال 99 در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی شهرداری  اجرای جدول گذاری قسمتی سایت مسکن مهر ممقان و راه زینه و آبرو گذاری انتهای کوچه کاشفی پشت دانشگاه آزاد اسلامی را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید ، لذا از شرکتهای واجد شرایط و مورد تأئید سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع قانونی ذیربط دعوت به عمل می آید در صورت تمایل با لحاظ شرایط زیر در مناقصه شرکت نمایند.
شرایط مناقصه :
1- مبلغ اولیه پیمان با ارزش افزوده  000/ 000/ 500/ 2  ریال ( دو میلیارد  و پانصد میلیون ریال  )
2- ارائه ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی به مبلغ 000/ 000/ 125 ریال بعنوان 5 درصد سپرده شرکت در مناقصه به شماره حساب 3100000453001 بنام شهرداری ممقان  نزد بانک ملی ممقان .
3- قیمت پیشنهادی باید برحسب متر طول اجرا شده ( جدول گذاری و آبروگذاری )  ارائه گردد.
4- شهرداری در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات بدون ادای هر گونه توضیحی مختاراست .
5- درصورت نیاز وپس ازابلاغ کتبی ازطرف شهرداری افزایش یاکاهش25 % مبلغ پیمان / قرارداد بلامانع خواهد بود.
6- پیشنهادات می بایست در سه پاکت "الف" ( حاوی ضمانتنامه یا فیش بانکی ) و " ب " ( حاوی مدارک شرکت) و " ج " ( قیمت پیشنهادی طبق فرم پیوستی ) به صورت مجزا وسربسته و مهر و موم شده با ذکر نام و نشانی دقیق شرکت تا آخر وقت اداری  روز  چهارشنبه  تاریخ  15/ 11 / 99 به دبیرخانه شهرداری ممقان تسلیم و رسید دریافت نمایند
1-6) پاکت الف حاوی ضمانت بانکی و یا فیش واریزی خواهد بود.
2-6) پاکت " ب " حاوی کلیه مدارک اخذ شده از شهرداری به انضمام برگ حاضر و کپی مدارک رتبه بندی شرکت و سوابق فعالیت در رشته راه و باند و سایر مدارک قانونی مورد نیازخواهد بود و کلیه مدارک می بایست توسط شرکت / پیمانکار امضاء و ممهور به مهر شرکت گردد.
3-6) پاکت " ج " حاوی برگ پیشنهاد قیمت خواهد بود بطوری که به صورت درصد و عدد و هم چنین بحروف و بدون قلم خوردگی و لاک خوردگی و کاملا واضح و شفاف(درفرم قیدشده شهرداری دربند6 بالا) درج شود.
7- پاکت پیشنهادات روزپنجشنبه تاریخ  16/ 11/ 99 ساعت 13.30 بعد ازظهر با حضور اعضای هیئت عالی معاملات شهرداری مفتوح و قرائت خواهد شد .
8- به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ، مشروط و خارج از چهارچوب مناقصه ترتیب اثرداده نخواهد شد. 
9- برنده مناقصه موظف است تا یک هفته پس از تاریخ ابلاغ نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید و در غیر اینصورت انصراف تلقی شده و سپرده وی ضبط و از نفرات بعدی دعوت به عمل خواهد آمد و سپرده نفرات دوم و سوم نیز در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط
خواهد شد و اعتراض بعدی موردقبول نخواهدبود.
10- در صورت ناقص بودن مدارک پاکت " الف " ، " ب " پاکت ج باز نشده و نام شرکت یا پیمانکار از مناقصه حذف خواهد شد.
11- کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار/ شرکت می باشد ضمنا"درصورت شمول ارزش افزوده ، مبلغ متعلقه از مبلغ اولیه پیمان  ( مندرج در بند یک ) کسرخواهد شد.
12- کلیه مصالح و ماشین آلات و اکیپ اجرائی به عهده پیمانکار/ شرکت می باشد.
13- موضوع عملیات جدول گذاری شامل خاکبرداری  دستی از ده الی بیست سانتیمتر و تسطیح و رگلاژ محل جدول گذاری ، اجرای بتن مگر و تهیه و نصب جدول پیش ساخته پرسی پنجاه سانتیمتر ، اجرای بتن پشت بند وبند کشی ،  لیسه کردن  کف جوب و آبرو گذاری  شامل  اجرای بتن ریزی زیر آبرو و تهیه و نصب آبرو و بندکشی برابر مشخصات فنی و تیپ اجرائی ارائه شده از طرف کارفرما  می باشد ودرصورت نیاز به عملیات پیش بینی نشده ازقبیل آماده سازی محل و غیره درطول قرارداد باهماهنگی قبلی شهرداری ضمن تنظیم صورتجلسه قبل ازهراقدام وپس ازاجرای عملیات باحضورمسئولین واحدهای ذیربط شهرداری وبنا به تشخیص شهرداری بلامانع خواهد بود.
14- این پروژه هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت نخواهد داشت.
15- کلیه هزینه های متعلقه ( نشر آگهی و غیره ) به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
16- خسارت وارده به شخص ثالث از زمان شروع پروژه ( تحویل زمین ) تا اتمام پروژه ( تحویل موقت ) به عهده پیمانکار خواهد بود و شهرداری هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
17- بیمه حوادث کلیه عوامل از قبیل نیروی انسانی و ماشین آلات و تجهیزات مسئولیت مدنی پروژه و غیره در مقابل هر گونه حادثه در طول مدت قرارداد به عهده برنده مناقصه بوده و بایستی قبل ازشروع عملیات اجرائی(تحویل زمین) پروژه یک نسخه ازآن تحویل شهرداری گردد.
19- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت و کلیه مقررات مربوطه الزامی می باشد.
 
 
                                                                                                                                           شهردار ممقان نجمی