تاریخ : جمعه 12 دي 1399
کد 247

ویژه سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

توصیف رهبرمعظم انقلاب، از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی..
.
"بهشت؛ پاداش معامله با خداست
آنچـه در برابـر مجاهـدت در راه خـدا وجـود دارد و خـدای متعـال در مقابـل تقدیـم کــردن و روی دســت گرفتــن جــان و مــال در راه خــدا قــرار داده، بهشــت اســت، ّ رضــای خــدا اســت. آن چیزهایــی کــه در دســت و بــال مــا اســت -چــه تشــکر زبانی ّ مــان، چــه تشــکر عملیمــان، چــه نشــانمان، چــه درجــهای کــه میدهیــم- ّ چیزهایـی اسـت کـه بـر حسـب محاسـبات مـاد ی دنیایـی قابـل ذکـر اسـت امـا بـر حسـب محاسـبات معنـوی و الهـی قابـل ذکـر نیسـت...
 
 
 دریافت نشان ذوالفقار در ۱۹ اسـفند ۱۳۹۷ش امـام خامنـه ای، نشـان ذوالفقـار (عالی تریـن نشـان نظامـی ایـران )
را بـه سـپهبد شـهید سـردار سـلیمانی اهـدا کـرد. طبـق آئین نامـه اهـدای نشـانهای نظامـی جمهـوری اسـامی ایـران، ایـن نشـان بـه فرماندهـان عالیرتبـه و رؤسـای سـتادهای عالیرتبـه در نیروهـای مسـلح اهـدا میشـود کـه تدابیـر آنها در طرح ریـزی و هدایـت عملیات هـای رزمـی موجـب حصـول نتایج مطلوب شـده باشـد. انشـاءالله ّ خـدای متعـال بـه ایشـان اجـر بدهـد و تفضـل کنـد و زندگـی ایشـان را ّ بـا سـعادت، و عاقبـت ایشـان را بـا شـهادت قـرار بدهـد، البتـه نـه حـاال. هنـوز سـال هـا جمهـوری اسـا ّ می بـا ایشـان کار دارد. امـا باالخـره آخـرش انشـاءاهلل شـهادت باشـد. انشـاءاالله  مبارکتـان باشـد. بیانـات امـام خامنـه ای در مراسـم اعطـای نشـان ذوالفقـار بـه شـهید سـردار حـاج قاسـم سـلیمانی ...
 
مروری بر زندگانی شهید سردار قاسم سلیمانی
... سرلشــکر شــهید قاســم ســلیمانی در ســال ۱۳۳۵ در روســتای کوهســتانی و دورافتــاده قنــات ملــک در شهرســتان رابــر اســتان کرمــان بــه دنیــا آمــد... وی در ۱۲ سـالگی، پـس از پایـان تحصیــات دوره ابتدایـی، زادگاه خـود را تـرک کـرد و مشـغول بـه کار بنایـی در کرمـان شـد و چنـدی بعـد نیـز بـه عنـوان پیمانـکار در ســازمان آب مشــغول بــه کار شــد و در همــان ســالها نیــز فعالیتهــای انقالبــی خـود را در کرمـان آغـاز کـرد... او بعـد از انقـاب ابتـدا بـه مهابـاد بـرای جنـگ بـا کوملــه و دمکــرات رفــت... وی کـه پـس از آن بـه عضویـت سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی درآمـد... بـا شـروع جنـگ تحمیلـی قاسـم سـلیمانی چندیـن گـردان از سـپاهیان کرمـان را آمـوزش میدهــد و بــه جبهه هــای جنــوب اعــزام می کنــد و کمــی بعــد، خــود در صــدر یـک گروهـان بـه سوسـنگرد اعـزام می شـود تـا از پیشـروی رژیـم بعـث در جبهـه مالکیـه جلوگیـری کنـد. سـلیمانی در ۱۳۶۰ بـه عنـوان فرمانـده لشـکر ۴۱ ثـارالله منصـوب شـد اندکــی بعــد در زمســتان ســال ۶۱ بــه لشــکر ۴۱ ثــارالله  ارتقــا یافــت کــه شــامل نیروهایــی از کرمــان، سیســتان و بلوچســتان و هرمــزگان میشــد. وی در طــول دوران دفــاع مقــدس، بــا لشــکر تحــت امــر خــود در عملیاتهــای زیـادی از جملـه، والفجـر ۸ ،کربـای ۴ ،کربـای ۵ و تـک شـلمچه ومرصـاد حضـور موثــر داشــت... لشــکر ۴۱ ثــاراهلل را بایــد جــزو لشــکرهای خــط شــکن ســپاه و اصلــی در ســالهای دفــاع مقــدس نامیــد کــه نیروهــای آن نقــش بــه ســزایی در عملیات هــای بزرگــی مثــل والفجــر۸ ،کربــای۵ و... داشــتند...
 
 شهادت ره توشه سردار قاسم سلیمانی
 سـرانجام دشـمنان کینـه تـوز کـه رشـادت و قـدرت سـردار قاسـم سـلیمانی را تـاب نیاوردنـد در بامـداد جمعـه ۱۳ دی ۱۳۹۸ بـا حملـه موشـکی بالگردهای آمریکایـی بـه ۲ خـودروی حامـل سـردار قاسـم سـلیمانی فرمانـده سـپاه قـدس و ابومهـدی المهنـدس معـاون بسـیج مردمـی عـراق )الحشـد الشـعبی( و تنـی چنـد از اعضـای الحشـد الشـعبی در اطـراف فـرودگاه بغـداد آنـان را بـه شـهادت رسـاندند. سـردار سـلیمانی در پاسـخ بـه تهدیـد تـرور از طـرف مقامـات آمریکایـی همـواره می گفـت: ایـن تهدیـد نیسـت، کمـک بـه شـوقی اسـت. در پاسـخ بـه افـرادی کـه فکـر میکننــد بــا تهدیدهــا رعــب بــر مــا حاکــم می شــود، میگویــم خداونــدا شــهادت در راه خـودت را بـه دسـت دشـمنان دینـت، نصیـب مـن بگـردان.
 
یاد و نامش تا ابد زنده خواهد بود.