تاریخ : چهارشنبه 28 آبان 1399
کد 236

آگهی مزایده کتبی مرحله اول ماشین آلات شهرداری ممقان

شهرداری ممقان به استناد صورتجلسه شماره 29/99 مورخه 99.07.22 شورای محترم اسلامی شهر ممقان ، در نظر دارد تعداد سه (3) دستگاه ماشین آلات خود را از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل به فروش برساند :
شرایط مزایده :
1. شرکت کنندگان باید 5 درصد قیمت مبنای هر ماشین آلات  را به حساب جاری 3100000453001 بانک ملی ایران واریز و فیش مربوطه را همراه با برگ درخواست در پاکت سربسته تا آخر وقت اداری روز شنبه 1399.09.15 به دبیرخانه شهرداری ارائه و رسید دریافت نمایند .
2. به درخواستهای فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .
3. متقاضیان می توانند همه روزه در اوقات اداری از خودروهای فوق بازدید نمایند .
4. پیشنهادات واصله راس ساعت 13.30 روز یک شنبه مورخه 1399.09.16در حضور اعضای هیئت عالی معاملاتی باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است .
5. برنده مزایده موظف است ظرف یک هفته از تاریخ صورتجلسه هئت عالی معاملاتی به شهرداری جهت عقد قرارداد اقدام نمایند . در غیر اینصورت منصرف تلقی و سپرده ایشان ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد شد و در صورتی که نفرات دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
6 . سپرده نفرات اول تا سوم تا تحویل قطعی خودروها مسترد نخواهد شد .
7. شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات بدون توضیح مختار است .
8 . هزینه حق الثبت و انتقال و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .
9. متقاضیان جهت کسب اطلاعات می توانند با شماره تلفن 34323351 – 041 تماس حاصل نمایند .
10. کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
11.ضمنا امکان معاوضه و تهاتر ماشین آلات فوق با کمپرسی بنز شش چرخ یا ده چرخ نیز می باشد.

             مشخصات خودروها :
ردیف نوع خودرو مدل خودرو شماره شهربانی قیمت مبناء ( ریال )
1 کامیونت کمپرسی آذرخش تیپ آ-تی 1382 379ع27 ایران 25 1.000.000.000
2 کامیونت جاوب ایسوزو NPR-V.L 1388 177ع76 ایران 25 6.000.000.000
3 کامیون الوند آئومارک مجهز به دستگاه خط کشی 1390 649ع24 ایران 25 4.500.000.000