تاریخ : پنجشنبه 1 آبان 1399
کد 222

آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )


شهرداری ممقان به استناد مصوبه شماره 3 مورخه 07/ 07/ 1399شورای محترم اسلامی شهر ممقان ، در نظر دارد تعداد7  (هفت) قطعه زمین از پلاک ثبتی 2850و2851  را بصورت زمین بایر وزراعی واقع درضلع شمالشرقی میدان بعثت (ستارخان) بعداز قطعات مسکونی-تجاری ودرخارج محدوده شهر(طبق طرح هادی شهرممقان)  ، از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل به فروش برساند :
شرایط مزایده :1.. شرکت کنندگان باید 5 درصد قیمت مبنا ، را به حساب جاری 3100000453001 بانک ملی ایران واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند و فیش مربوطه و یا ضمانت نامه بانکی را به همراه کپی مدارک شناسایی در پاکت "الف" و قیمت پیشنهادی می بایست در فرم دریافتی از شهرداری تکمیل و در پاکت "ب" و هر دو پاکت ( شامل پاکت الف و ب ) را در پاکت "ج" قرار داده و بصورت سربسته تا آخروقت اداری روز دوشنبه 19/ 08/ 1399  به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند .
2. به درخواستهای فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .
3. متقاضیان می توانند همه روزه در اوقات اداری از قطعات  فوق بازدید نمایند .
4. پیشنهادات واصله راس ساعت 13:30 ظهر روز سه شنبه مورخه 20/ 08/ 1399 در حضور اعضای هیئت عالی معاملاتی باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است .
5. برنده مزایده موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ برنده شدن جهت عقد قرارداد به شهرداری مراجعه نماید . در غیر اینصورت منصرف تلقی و سپرده ایشان ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد شد و در صورتی که نفرات دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
6 . سپرده نفرات اول تا سوم تا تحویل قطعی قطعه مسترد نخواهد شد .
7. شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات بدون ارائه ( ادای ) هرگونه توضیحی مختار است .
8 . واگذاری قطعه بصورت سندعادی (مبایعه نامه)خواهد بود وباتوجه به اینکه پلاک دارای پرونده ثبتی دراداره ثبت اسنادواملاک می باشد،برنده مزایده می بایست  راسا" نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام نماید وشهرداری برای ارایه سند مالکیت تعهدی ندارد.
9 . فروش به صورت نقدی می باشد .
10. متقاضیان جهت کسب اطلاعات می توانند با شماره تلفن 34323351 – 041 تماس حاصل نمایند .
11. کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
12. این قطعات برابرطرح هادی درخارج محدوده وداخل حریم شهر واقع شده اندوکه درصورت تغییرطرح شهری وابلاغ آن و ورود به محدوده شهر،عوارض تغییرکاربری(براساس کاربری مصوب طرح جدید) و عوارض ورود به محدوده قابل وصول است.
13. درصورت ورود به محدوده شهر گذربندی داخل قطعات براساس ضوابط وطرح وضوابط شهرداری خواهدبود ومالکین قطعات مکلف به رعایت آن خواهندبود. 

مشخصات وقیمت قطعات طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره 68 تاریخ 24/ 07/ 1399 بشرح زیرمی باشد:
 
شماره قطعه مساحت قیمت هرمترمربع قیمت کل قطعه کاربری قطعه
  1 60/ 1233  متر مربع 6/900/000 ریال 000/ 840/ 511/ 8 ریال مزروعی وبصورت بایر
  2 75/ 1059 مترمربع 000/ 750/ 6ریال 500/ 312/ 153/ 7 ریال مزروعی وبصورت بایر
  3 60/ 1863 مترمربع 000/ 000/ 6 ریال 000/ 600/ 181/ 11 ریال مزروعی وبصورت بایر
  4  30/ 1791مترمربع 000/ 100/ 6 ریال 000/ 930/ 926/ 10 ریال مزروعی وبصورت بایر
  5 90/ 1573مترمربع 000/ 000/ 6 ریال 000/ 400/ 443/ 9 ریال مزروعی وبصورت بایر
  6 25/ 1419 مترمربع 000/ 800/ 5ریال 000/ 650/ 231/ 8 ریال مزروعی وبصورت بایر
  7 75/ 1226 مترمربع 000/ 600/ 5 ریال 000/ 800/ 869/ 6 ریال مزروعی وبصورت بایر