تاریخ : چهارشنبه 2 مهر 1399
کد 204

آگهی مزایده عمومی مرحله اول ( نوبت اول - نوبت دوم)


شهرداری ممقان به استناد صورتجلسه شماره 23 مورخه 03 / 06/ 99 شورای محترم اسلامی شهر ممقان ، در نظر دارد نسبت به فروش مقداری آهن آلات شهرداری از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل به فروش برساند :
مشخصات آهن آلات
1 – آهن آلات به مقدار 3000 کیلوگرم به قیمت پایه هر کیلو 80.000 ریال + مالیات ارزش افزوده
اوزان آهن آلات تقریبی بوده و در زمان تحویل ، مقدار واقعی ملاک عمل خواهد بود .
شرایط مزایده :
1. شرکت کنندگان باید 5 درصد قیمت مبنا را ( آهن آلات مبلغ  12.000.000 ریال) به حساب جاری 3100000453001 بانک ملی شعبه ممقان واریز و فیش مربوطه را همراه با برگ درخواست در پاکت سربسته تا آخر وقت اداری روز یکشنبه 20/ 07/ 99 به دبیرخانه شهرداری ارائه و رسید دریافت نمایند.
2. به درخواستهای فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .
3. متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری از لوازم بازدید نمایند .
4. پیشنهادات واصله راس ساعت 30: 13 روز دوشنبه مورخه 21/ 07/ 99 در حضور اعضای کمیسیون معاملاتی باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است .
5. برنده مزایده موظف است ظرف یک هفته از تاریخ صورتجلسه کمیسیون معاملاتی به شهرداری جهت عقد قرارداد اقدام نمایند . در غیر اینصورت منصرف تلقی و سپرده ایشان ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد شد و در صورتی که نفرات دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط شد .
6 . سپرده نفرات اول تا سوم تا تحویل قطعی لوازم مسترد نخواهد شد .
7. شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات بدون توضیح مختار است .
8 . متقاضیان جهت کسب اطلاعات می توانند با شماره تلفن 34322992 و 34323351 – 041 تماس حاصل نمایند .
9. کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
 
                             
                                                                                                                                                                          روابط عمومی شهرداری ممقـان