تاریخ : سه شنبه 30 ارديبهشت 1399
کد 20

سم پاشی و ضدعفونی معابر

سم پاشی و ضدعفونی معابر عمومی سطح شهر ممقان توسط اکیپ زحمتکش شهرداری ممقان

سم پاشی و ضدعفونی سطح شهر توسط شهرداری ممقان

سم پاشی و ضدعفونی سطح شهر توسط شهرداری ممقان

سم پاشی و ضدعفونی سطح شهر توسط شهرداری ممقان