تاریخ : دوشنبه 10 شهريور 1399
کد 180

آگهی مزایده کتبی مرحله دوم (نوبت اول - نوبت دوم )

شهرداری ممقان به استناد مصوبه شماره 14 مورخه 1399/04/02 شورای محترم اسلامی شهر ممقان ، در نظر دارد تعداد 1 ( یک) قطعه زمین به پلاک ثبتی 3167 مفروز از 1339  را بصورت زمین بایر وزراعی واقع دراراضی محله امشج-راه مردی بیگ ، حد شرقی مسیل امشج  ، از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل به فروش برساند :
شرایط مزایده :
1. شرکت کنندگان باید 5 درصد قیمت مبنا ، به مبلغ  696/335/500 ریال (ششصدونودوشش میلیون وسیسصد وسی وپنج هزار وپانصد ریال )را به حساب جاری 3100000453001 بانک ملی ایران واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند و فیش مربوطه و یا ضمانت نامه بانکی را به همراه کپی مدارک شناسایی در پاکت "الف" و قیمت پیشنهادی می بایست در فرم دریافتی از شهرداری تکمیل و در پاکت "ب" و هر دو پاکت ( شامل پاکت الف و ب ) را در پاکت "ج" قرار داده و بصورت سربسته تا آخروقت اداری روز سه شنبه  1399/06/25 به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند .
2. به درخواستهای فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .
3. متقاضیان می توانند همه روزه در اوقات اداری از قطعه زمین فوق بازدید نمایند .
4. پیشنهادات واصله راس ساعت 13:30 ظهر روزچهارشنبه مورخه 1399/06/26 در حضور اعضای هیئت عالی معاملاتی باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است .
5. برنده مزایده موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ برنده شدن جهت عقد قرارداد به شهرداری مراجعه نماید . در غیر اینصورت منصرف تلقی و سپرده ایشان ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد شد و در صورتی که نفرات دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
6 . سپرده نفرات اول تا سوم تا تحویل قطعی قطعه مسترد نخواهد شد .
7. شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات بدون ارائه ( ادای ) هرگونه توضیحی مختار است .
8 . واگذاری قطعه بصورت سندعادی (مبایعه نامه)خواهد بود وباتوجه به اینکه پلاک دارای پرونده ثبتی دراداره ثبت اسنادواملاک می باشد،برنده مزایده می بایست نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام نماید وشهرداری برای ارایه سند مالکیت تعهدی ندارد.
9 . فروش به صورت نقدی می باشد .
10. متقاضیان جهت کسب اطلاعات می توانند با شماره تلفن 34323351 – 041 تماس حاصل نمایند .
11. کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
 
مشخصات قطعه زمین طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره  98ج04-99 تاریخ  1399/04/28  بشرح زیرمی باشد:
 
پلاک ثبتی مساحت قیمت هرمترمربع قیمت کل قطعه کاربری قطعه
3167 مفروز از1339    3979/06متر مربع        3/500/000ریال       13/926/710/000ریال کاربری کل قطعه مزروعی
وبصورت بایرمی باشد.


                                                                                           
                                                         روابط عمومی شهرداری ممقان