تاریخ : يکشنبه 28 ارديبهشت 1399
کد 18

اجرای ادامه عملیات پروژه شهید سردار سلیمانی

اجرای عملیات استقرار و جایگذاری  باکسهای بتنی پیش ساخته در راستای طرح تعریض پروژه بلوار شهید سردار سلیمانی توسط واحد عمران شهرداری ممقان

اجرای عملیات استقرار و جایگذاری  باکسهای بتنی در پروژه سردار سلیمانی ممقان