تاریخ : سه شنبه 9 ارديبهشت 1399
کد 15

آگهی مزایده

شهرداری ممقان به استناد مصوبه شماره  47 مورخه  1397.12.13 شورای محترم اسلامی شهر ممقان ، در نظر دارد قطعه شماره 5 از قطعه زمین تفکیکی از پلاک 1492 متعلق به شهرداری را با کاربری مسکونی ،از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل به فروش برساند :
 
شرایط مزایده :
 
1. شرکت کنندگان باید 5 درصد قیمت مبنای هر قطعه را به حساب جاری 3100000453001 بانک ملی ایران واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند و فیش مربوطه و یا ضمانت نامه بانکی را به همراه کپی مدارک شناسایی در پاکت "الف"و قیمت پیشنهادی می بایست درفرم دریافتی از شهرداری تکمیل ودر پاکت "ب" و هر دو پاکت ( شامل پاکت الف و ب ) را در پاکت "ج" قرار داده و بصورت سربسته تا ساعت   14.30 روزشنبه  1399.02.13   به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
2. به درخواستهای فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .
3. متقاضیان می توانند همه روزه در اوقات اداری از قطعات فوق بازدید نمایند .
4. پیشنهادات واصله راس ساعت14.30 روز یکشنبه مورخه  1399.02.14 در حضور اعضای هیئت عالی معاملاتی باز و قرائت خواهد شد وحضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است .
5. برنده مزایده موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ برنده شدن جهت عقد قرارداد به شهرداری مراجعه نماید . در غیر اینصورت منصرف تلقی و سپرده ایشان ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد شد و در صورتی که نفرات دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
6 . سپرده نفرات اول تا سوم تا تحویل قطعی قطعات مسترد نخواهد شد .
7. شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات بدون ارائه ( ادای ) هرگونه توضیحی مختار است .
8 . واگذاری قطعات فعلا ً بصورت قرارداد خواهد بود و بعد از نهایی شدن مراحل تفکیک ثبتی ، سند مالکیت بنام خریدار(اول) انتقال خواهد یافت و هزینه حق الثبت و انتقال و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .
9 . فروش به صورت نقدی می باشد .
10 هزینه آماده سازی قطعه بر عهده خریدار می باشد .
11. متقاضیان جهت کسب اطلاعات می توانند با شماره تلفن 34323351 041 تماس حاصل نمایند .
12. کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
مشخصات وارزیابی قطعه شماره 5 برابرنظریه هیئت محترم کارشناسان رسمی دادگستری به شماره 443-98 تاریخ 98.12.11 :


 
 
 
شماره قطعه مساحت قطعه قیمت هرمتر قطعه قیمت کل قطعه کاربری قطعه
5 200.400متر مربع 4.700.000ریال 941.598.000 ریال کاربری قطعه مسکونی
 
 


                                                                                                                                روابط عمومی شهرداری ممقان