تاریخ : يکشنبه 29 تير 1399
کد 119

عملیات هرس شاخه‌های درختان خشکیده معابر سطح شهر

با هدف تقویت و بهبود رشد درختان، ساماندهی فضای سبز با حذف شاخه‌های خشکیده،  شکسته و مزاحم، آراستگی محیط و مناظر شهری ، عدم تداخل با شبکه برق شهری ، جلوگیری از بروز حوادث و خطرات احتمالی عملیات هرس و بازپیرایی شاخه‌های درختان خشکیده معابر سطح شهرتوسط شهرداری ممقان انجام 
گرفت.