تاریخ : يکشنبه 22 تير 1399
کد 109

بازدید مهندس نجمی از انتهای بلوار بسیج

با توجه به درخواست ساکنین محترم معبر شش متری واقع در محله علیا انتهای بلوار بسیج مبنی بر درخواست احداث آبرو ، طی بازدیدی که توسط مهندس نجمی از محل فوق به عمل آمد؛ با عنایت به اینکه تفکیک توسط مالک اولیه صورت گرفته و هزینه ای در این خصوص به شهرداری پرداخت نگردیده است ، مقرر شد در صورت پرداخت هزینه آماده سازی توسط مالکین محترم شهرداری اقدام به احداث آبرو و آسفالت ریزی نماید.
روابط عمومی شهرداری ممقان