تاریخ : يکشنبه 22 تير 1399
کد 106

بازدید مهندس نجمی از خیابان کشاورز

با عنایت به درخواست ساکنین خیابان کشاورز پشت حسینیه سیدالشهدا در خصوص جوب کشی طی بازدیدی که توسط مهندس نجمی شهردار ممقان به همراه کارشناسان شهرداری بعمل آمد ؛ با توجه به اینکه در بازدیدهای قبلی نیز اعلام شده بود مقرر شد در صورت مشارکت و همکاری  مالکین محترم شهرداری ممقان نیزنسبت به احداث آبرو وآسفالت ریزی معبر فوق اقدام نماید؛ در غیر اینصورت امکان هزینه کرد برای اجرای کلیه پروژه برای شهرداری مقدور نخواهد بود.
روابط عمومی شهرداری ممقان