تاریخ : يکشنبه 22 تير 1399
کد 103

آگهی فراخوان شناسایی وجذب سرمایه گذار مرحله اول ( نوبت اول – دوم )

آگهی فراخوان شناسایی وجذب سرمایه گذار مرحله اول ( نوبت اول – دوم )


بدینوسیله شهرداری ممقان برابر بند5 صورتجلسه شماره 14 تاریخ 1399/04/02 شورای اسلامی محترم شهر ممقان وصورتجلسه مورخ 1399/04/01 هیئت عالی سرمایه گذاری ،در نظر دارد اجرا ،احداث ،نصب وبهره برداری از کانکس های فروشگاهی وبیلبوردهای تبلیغاتی درپارک ایرنجی ممقان را به روش مشارکتی B.O.T  واز طریق فراخوان  و با شرایط ذیل به سرمایه گذار واجد شرایط واگذارنماید:
شرایط فراخوان :
  1. شرکت کنندگان باید 5 درصد قیمت مبنا به مبلغ 500.000.000 ریال را بابت سپرده شرکت درفراخوان وجذب سرمایه گذاربه حساب جاری 3100000453001 بانک ملی ایران واریز و فیش مربوطه را همراه با برگ پیشنهادقیمت در پاکت سربسته(ب) تا آخر وقت اداری روز سه شنبه 1399.04.31به دبیرخانه شهرداری ارائه و رسید دریافت نمایند
  2. موضوع فراخوان ومشخصات پروژه:
الف-2) نحوه مشارکت وسرمایه گذاری بصورت B.O.T  می باشد
ب-2) آورده شهرداری ممقان  فقط زمین 150 تا 170 مترمربع برای نصب واستقرار کانکس های فروشگاهی و سرویس های بهداشتی ونمازخانه ، و زمین موردنیاز برای نصب4 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی  را تحویل سرمایه گذارخواهد نمود.
     ج-2 )سرمایه گذار کانکس ها وبیلبوردهای تبلیغاتی را تهیه ودر محل نصب خواهد نمودو همچنین اخذ انشعابات آب وبرق وگاز مورد نیاز هریک از کانکس ها وسرویس بهداشتی ونمازخانه وبیلبوردها ولوله گذاری  برای شبکه آب شرب وتیرگذاری برق و ایجادایستگاه تقلیل فشار برای انشعاب گاز نیز به عهده سرمایه گذار خواهدبود.
د-2 )تهیه  وتامین کلیه مصالح ،لوازم وتجهیزات(صفر تا%100) و حمل ونصب درمحل، کانکس ها وبیلبوردها کلا" به عهده سرمایه گذارخواهد بود.
ه-2) برای ارزیابی توان مالی سرمایه گذار، سرمایه گذار می بایست بیلان مالی یکساله  از حساب های بانکی خود را  از بانک مربوط دریافت ودر پاکت الف در موعد مندرج فوق تحویل دبیرخانه شهرداری نماید.
و-2)سرمایه گذار می بایست به همراه ارایه قیمت پیشنهادی ،آنالیز برآورد قیمت وهمچنین نقشه های اجرایی وجزئیات مصالح مورد استفاده در احداث کانکس ها وبیلبوردها را در پاکت (پاکت الف) سربسته در موعد مندرج فوق تحویل دبیرخانه شهرداری نماید.
ز-2)  قیمت پیشنهادی  می بایست در پاکت (ج) بصورت جداگانه به همراه پاکت های الف وب  درموعدمندرج فوق تحویل دبیرخانه شهرداری گردد
ح-2) دوره مشارکت پس از آنالیز ومحاسبه آورده های  شهرداری وسرمایه گذار تعیین خواهدشد.
ط-2) سرمایه گذار می بایست رزومه کاری وفعالیت های خود در زمینه موضوع فراخوان ویا سرمایه گذاریهای مشابه را نیز ارایه نماید.(ترجیحه" پروژه های فعال وبهربرداری شده را ارایه نماید)
ی-2) مکان نصب کانکس ها وبیلبوردها با رعایت فاصله 68/5 متری از آکس جاده آذرشهر- تبریز پارک ایرنجی خواهدبودو استقرارکانکس ها بعداز حریم مسیل امشج وجایگاه CNG   شهرداری ممقان خواهدبود.
  1. به درخواستهای فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .
4. متقاضیان می توانند درروزهای کاری از ساعت 8 الی12 همه روزه با هماهنگی آقای یگانه(مسئول واحدسرمایه گذاری شهرداری)در از محل نصب وبهربرداری کانکس ها وبیلبوردها درپارک ایرنجی ،موضوع فراخوان  بازدید نمایند .
5. پیشنهادات واصله راس ساعت 13:30 ظهر روز چهارشنبه مورخه 1399/05/01 در حضور اعضای هیئت عالی معاملاتی باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است .
6. برنده مزایده موظف است ظرف یک هفته از تاریخ صورتجلسه هیئت عالی معاملاتی به شهرداری جهت عقد قرارداد اقدام نمایند . در غیر اینصورت منصرف تلقی و سپرده ایشان ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد شد و در صورتی که نفرات دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
7. سپرده نفرات اول تا سوم تا تحویل قطعی لوازم مسترد نخواهد شد .
8. شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات بدون توضیح مختار است .
9 . متقاضیان جهت کسب اطلاعات می توانند با شماره تلفن 34322992 و 34323351 – 041 تماس حاصل نمایند .
10. کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
11. پیشنهاددهندگان می بایست برای کلیه موارد (کانکس ها وبیلبوردها) قیمت پیشنهادی خود را ارائه نمایند .
12. به پیشنهاداتی که برای تعدادی از اقلام موضوع مزایده ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و مورد قبول نمی باشد .
 
روابط عمومی شهرداری ممقـان