آرشیو مناقصات و مزایدات

مزایده مرحله اول CNG شهرداری ممقان

مزایده مرحله اول CNG شهرداری ممقان

مزایده مرحله اول CNG شهرداری ممقان

(16)

مزایده مرحله اول CNG شهرداری ممقان

پنجشنبه 25 آذر 1400
آگهی مزایده قطعه زمین تفکیکی پلاک 2314

آگهی مزایده قطعه زمین تفکیکی پلاک 2314

(42)

آگهی مزایده قطعه زمین تفکیکی پلاک 2314

چهارشنبه 19 آبان 1400
آگهی مزایده قطعه زمین تفکیکی از پلاک 2850-2851

آگهی مزایده قطعه زمین تفکیکی از پلاک 2850-2851

(46)

آگهی مزایده قطعه زمین تفکیکی از پلاک 2850-2851

چهارشنبه 19 آبان 1400
آگهی مناقصه آسفالت ریزی معابر سطح شهر توسط شهرداری ممقان

آگهی مناقصه آسفالت ریزی معابر سطح شهر

آگهی مناقصه آسفالت ریزی معابر سطح شهر توسط شهرداری ممقان

(25)

آگهی مناقصه آسفالت ریزی معابر سطح شهر توسط شهرداری ممقان

سه شنبه 18 آبان 1400
مزایده کتبی تجدید مرحله دوم 4(نوبت اول- نوبت دوم)

مزایده کتبی تجدید مرحله دوم 4(نوبت اول- نوبت دوم)

(84)

مزایده کتبی تجدید مرحله دوم 4(نوبت اول- نوبت دوم)

يکشنبه 22 فروردين 1400
آگهی مزایده کتبی تجدید مرحله دوم 3

آگهی مزایده کتبی تجدید مرحله دوم 3

(94)

آگهی مزایده تجدید مرحله سوم شهرداری ممقان

سه شنبه 28 بهمن 1399
آگهی مزایده کتبی تجدید مرحله دوم

آگهی مزایده کتبی تجدید مرحله دوم

(95)

آگهی مزایده ( نوبت اول - نوبت دوم )

شنبه 27 دي 1399
مناقصه عمومی (مرحله دوم  ) - جدول گذاری

مناقصه عمومی (مرحله دوم ) - جدول گذاری

(81)

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم )نوبت اول – دوم )

پنجشنبه 25 دي 1399
آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )

آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )

(77)

آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )

پنجشنبه 1 آبان 1399
آگهی مزایده عمومی مرحله اول ( نوبت اول - نوبت دوم)

آگهی مزایده عمومی مرحله اول ( نوبت اول - نوبت دوم)

(68)

مزایده

چهارشنبه 2 مهر 1399