آرشیو مناقصات و مزایدات

مزایده کتبی تجدید مرحله دوم 4(نوبت اول- نوبت دوم)

مزایده کتبی تجدید مرحله دوم 4(نوبت اول- نوبت دوم)

(35)

مزایده کتبی تجدید مرحله دوم 4(نوبت اول- نوبت دوم)

يکشنبه 22 فروردين 1400
آگهی مزایده کتبی تجدید مرحله دوم 3

آگهی مزایده کتبی تجدید مرحله دوم 3

(43)

آگهی مزایده تجدید مرحله سوم شهرداری ممقان

سه شنبه 28 بهمن 1399
آگهی مزایده کتبی تجدید مرحله دوم

آگهی مزایده کتبی تجدید مرحله دوم

(46)

آگهی مزایده ( نوبت اول - نوبت دوم )

شنبه 27 دي 1399
مناقصه عمومی (مرحله دوم  ) - جدول گذاری

مناقصه عمومی (مرحله دوم ) - جدول گذاری

(37)

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم )نوبت اول – دوم )

پنجشنبه 25 دي 1399
آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )

آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )

(38)

آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )

پنجشنبه 1 آبان 1399
آگهی مزایده عمومی مرحله اول ( نوبت اول - نوبت دوم)

آگهی مزایده عمومی مرحله اول ( نوبت اول - نوبت دوم)

(29)

مزایده

چهارشنبه 2 مهر 1399
آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار تجدید مرحله دوم

آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار تجدید مرحله دوم

(24)

آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار تجدید مرحله دوم (نوبت اول – دوم)

دوشنبه 10 شهريور 1399
آگهی مزایده کتبی مرحله دوم (نوبت اول - نوبت دوم )

آگهی مزایده کتبی مرحله دوم (نوبت اول - نوبت دوم )

(21)

آگهی مزایده کتبی مرحله دوم (نوبت اول - نوبت دوم )

دوشنبه 10 شهريور 1399
آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )

آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )

(18)

آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )

دوشنبه 13 مرداد 1399
آگهی فراخوان شناسایی وجذب سرمایه گذار

آگهی فراخوان شناسایی وجذب سرمایه گذار

(15)

آگهی فراخوان شناسایی وجذب سرمایه گذار مرحله دوم ( نوبت اول – دوم )

شنبه 11 مرداد 1399