آرشیو مناقصات و مزایدات

آگهی مزایده کتبی تجدید مرحله دوم

آگهی مزایده کتبی تجدید مرحله دوم

(6)

آگهی مزایده ( نوبت اول - نوبت دوم )

شنبه 27 دي 1399
مناقصه عمومی (مرحله دوم  ) - جدول گذاری

مناقصه عمومی (مرحله دوم ) - جدول گذاری

(8)

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم )نوبت اول – دوم )

پنجشنبه 25 دي 1399
آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )

آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )

(10)

آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )

پنجشنبه 1 آبان 1399
آگهی مزایده عمومی مرحله اول ( نوبت اول - نوبت دوم)

آگهی مزایده عمومی مرحله اول ( نوبت اول - نوبت دوم)

(4)

مزایده

چهارشنبه 2 مهر 1399
آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار تجدید مرحله دوم

آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار تجدید مرحله دوم

(4)

آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار تجدید مرحله دوم (نوبت اول – دوم)

دوشنبه 10 شهريور 1399
آگهی مزایده کتبی مرحله دوم (نوبت اول - نوبت دوم )

آگهی مزایده کتبی مرحله دوم (نوبت اول - نوبت دوم )

(5)

آگهی مزایده کتبی مرحله دوم (نوبت اول - نوبت دوم )

دوشنبه 10 شهريور 1399
آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )

آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )

(3)

آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )

دوشنبه 13 مرداد 1399
آگهی فراخوان شناسایی وجذب سرمایه گذار

آگهی فراخوان شناسایی وجذب سرمایه گذار

(2)

آگهی فراخوان شناسایی وجذب سرمایه گذار مرحله دوم ( نوبت اول – دوم )

شنبه 11 مرداد 1399
آگهی فراخوان شناسایی وجذب سرمایه گذار مرحله اول ( نوبت اول – دوم )

آگهی فراخوان شناسایی وجذب سرمایه گذار مرحله اول ( نوبت اول – دوم )

(1)

آگهی فراخوان شناسایی وجذب سرمایه گذار مرحله اول ( نوبت اول – دوم )

يکشنبه 22 تير 1399
آگهی مزایده

آگهی مزایده

(1)

آگهی مزایده کتبی مرحله دوم  ( نوبت اول – نوبت دوم ) قطعه شماره 5 از قطعه زمین تفکیکی از پلاک 1492

سه شنبه 9 ارديبهشت 1399