آرشیو مناقصات و مزایدات

آگهی مزایده عمومی مرحله اول ( نوبت اول - نوبت دوم)

آگهی مزایده عمومی مرحله اول ( نوبت اول - نوبت دوم)

(0)

مزایده

چهارشنبه 2 مهر 1399
آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار تجدید مرحله دوم

آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار تجدید مرحله دوم

(0)

آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار تجدید مرحله دوم (نوبت اول – دوم)

دوشنبه 10 شهريور 1399
آگهی مزایده کتبی مرحله دوم (نوبت اول - نوبت دوم )

آگهی مزایده کتبی مرحله دوم (نوبت اول - نوبت دوم )

(0)

آگهی مزایده کتبی مرحله دوم (نوبت اول - نوبت دوم )

دوشنبه 10 شهريور 1399
آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )

آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )

(0)

آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )

دوشنبه 13 مرداد 1399
آگهی فراخوان شناسایی وجذب سرمایه گذار

آگهی فراخوان شناسایی وجذب سرمایه گذار

(0)

آگهی فراخوان شناسایی وجذب سرمایه گذار مرحله دوم ( نوبت اول – دوم )

شنبه 11 مرداد 1399
آگهی فراخوان شناسایی وجذب سرمایه گذار مرحله اول ( نوبت اول – دوم )

آگهی فراخوان شناسایی وجذب سرمایه گذار مرحله اول ( نوبت اول – دوم )

(0)

آگهی فراخوان شناسایی وجذب سرمایه گذار مرحله اول ( نوبت اول – دوم )

يکشنبه 22 تير 1399
آگهی مزایده

آگهی مزایده

(0)

آگهی مزایده کتبی مرحله دوم  ( نوبت اول – نوبت دوم ) قطعه شماره 5 از قطعه زمین تفکیکی از پلاک 1492

سه شنبه 9 ارديبهشت 1399