پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 29 دی 1398
بانک اطلاعات شهری


  فراخوان مشارکت در بازسازی ساختمان قدیمی موجود در پارک ایرینجی

  سرمایه گذاری

   

  آگهی فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار ( نوبت اول ودوم)

   

  شهرداری ممقان با استناد به صورتجلسه شماره 5415 تاریخ 12/11/96 هیئت عالی سرمایه گذاری وبند2مصوبه شماره 26/96 مورخ16/11/1396 شواری اسلامی شهرممقان در نظر دارد جهت استفاده حداکثری ازتوانمندیهای سرمایه گذاران برای مشارکت  دربازسازی ساختمان قدیمی موجود واحداث ساختمان بانمای سنتی به عنوان رستوران حداقل 200 مترمربع درپارک ایرنجی ممقان (واقع دربر کیلومتر 39 بر جاده تبریزآذرشهروتقاطع سه راهی اول ممقان)از طریق این فراخوان نسبت به شناسایی وارزیابی وجذب سرمایه گذارانی که دراجرای این پروژه ازتوانایی های لازم برخوردارمی باشند،اقدام نماید.

  هدف: ایجاددرآمدهای پایدارشهری برای شهرممقان-ایجاداشتغال درسال اقتصادمقاومتی،تولید،اشتغال- ایجادفضای تفریحی وسرگرمی برای شهروندان واهالی منطقه  واستانهای همجوار درپارک ایرنجی

  برآوردهزینه پروژه: حدودا 300 میلیون تومان  تخمین زده می شود.

  نحوه مشارکت : نوع مشارکت براساس B.O.T یعنی زمین +عوارض پروانه ازسوی شهرداری ممقان و کلیه مراحل ساخت ومصالح ولوازم وماشین آلات ازسوی سرمایه گذارخواهدبود.(درصدمشارکت براساس  تقویم وارزیابی آورده های طرفین تعیین خواهدشد)

  شرایط متقاضیان:

  1. دارابودن توانمندی مالی جهت انجام سرمایه گذاری(بصورت منفردویابامشارکت سرمایه گذاران دیگر)
  2. داشتن حسن سابقه
  3. داشتن سابقه مفید درانجام سرمایه گذاریهای مشابه باارایه مستندات .

  لذا از اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید در صورت تمایل با لحاظ شرایط زیر در فراخوان شرکت ومدارک زیررا حداکثر تاپایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ28/12/1396 به دبیرخانه شهرداری ممقان واقع درممقان – میدان نماز –ابتدای بلوارشهیدباهنر- ساختمان شهرداری تحویل نمایند:

  الف) ارایه تصویراساسنامه ،آخرین روزنامه رسمی (برای اشخاص حقوقی).

  ب)ارایه مستندات مربوط به سرمایه گذاریهای انجام شده طی 15 سال گذشته.

  ج) ارایه مستندات مربوط به دارابودن توان مالی

  د) ارایه دستوالعمل ویا نحوه مشارکت وسرمایه گذاری درطرح های مشابه.

  د)ارائه هرگونه مستندی که بیانگر توانایی سرمایه گذار برای حضور درپروژه                         فوق الاشاره باشد.

  توضیح 1)  ارایه مستندات هیچگونه حقی برای ارائه دهنده ایجاد ننموده وپس از بررسی مستندات ،نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجدشرایط ومناسب برای سرمایه گذاری درپروژه فوق اقدام وازایشان دعوت به عمل خواهدآمد.

  توضیح 2) به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ، مشروط و خارج از چهارچوب فراخوان ترتیب اثرداده نخواهد شد.

  توضیح 3) برنده  فراخوان موظف است تا یک هفته پس از تاریخ ابلاغ نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید و در غیر اینصورت انصراف تلقی شده و سپرده وی ضبط و از نفرات بعدی دعوت به عمل خواهد آمد

  توضیح 4)  کلیه هزینه های متعلقه ( نشر آگهی و غیره ) به عهده برنده فرآخوان خواهد بود.

  توضیح 5) خسارت وارده به شخص ثالث از زمان شروع پروژه ( تحویل زمین ) تا اتمام پروژه ( تحویل موقت ) به عهده برنده فرآخوان خواهد بود و شهرداری هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

  توضیح 6) بیمه حوادث کلیه عوامل از قبیل نیروی انسانی و ماشین آلات و تجهیزات مسئولیت مدنی پروژه و غیره در مقابل هر گونه حادثه در طول مدت قرارداد به عهده برنده فراخوان بوده و بایستی قبل ازشروع عملیات اجرائی(تحویل زمین) پروژه یک نسخه ازآن تحویل شهرداری گردد.

  توضیح 7) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت و کلیه مقررات مربوطه الزامی می باشد.


  فراخوان مشارکت در ایجاد شهربازی

   شناسایی و جذب سرمایه گذار در پارک ایرینجی ممقان

  آگهی فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار ( نوبت اول ودوم)

  شهرداری ممقان با استناد به صورتجلسه شماره 5415 تاریخ 12/11/96 هیئت عالی سرمایه گذاری وبند2مصوبه شماره 26/96 مورخ16/11/1396 شواری اسلامی شهرممقان در نظر دارد جهت استفاده حداکثری ازتوانمندیهای سرمایه گذاران برای مشارکت در ایجاد شهربازی درزمینی به مساحت حداکثر تا یک هکتار درپارک ایرنجی ممقان (واقع دربر کیلومتر 39 بر جاده تبریزآذرشهروتقاطع سه راهی اول ممقان)از طریق این فراخوان نسبت به شناسایی وارزیابی وجذب سرمایه گذارانی که دراجرای این پروژه ازتوانایی های لازم برخوردارمی باشند،اقدام نماید.

  هدف: ایجاددرآمدهای پایدارشهری برای شهرممقان-ایجاداشتغال درسال اقتصادمقاومتی،تولید،اشتغال- ایجادفضای تفریحی وسرگرمی برای شهروندان واهالی منطقه  واستانهای همجوار درپارک ایرنجی

  برآوردهزینه پروژه: حدودا 600 میلیون تومان تخمین زده می شود.

  نحوه مشارکت : نوع مشارکت براساس B.O.T یعنی زمین +عوارض پروانه ازسوی شهرداری ممقان و کلیه مراحل ساخت ومصالح ولوازم وماشین آلات ازسوی سرمایه گذارخواهدبود.(درصدمشارکت براساس  تقویم وارزیابی آورده های طرفین تعیین خواهدشد)

  شرایط متقاضیان:

  1. دارابودن توانمندی مالی جهت انجام سرمایه گذاری(بصورت منفردویابامشارکت سرمایه گذاران دیگر)
  2. داشتن حسن سابقه
  3. داشتن سابقه مفید درانجام سرمایه گذاریهای مشابه باارایه مستندات .

  لذا از اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید در صورت تمایل با لحاظ شرایط زیر در فراخوان شرکت ومدارک زیررا حداکثر تاپایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ28/12/1396 به دبیرخانه شهرداری ممقان واقع درممقان – میدان نماز –ابتدای بلوارشهیدباهنر- ساختمان شهرداری تحویل نمایند:

          الف) ارایه تصویراساسنامه ،آخرین روزنامه رسمی (برای اشخاص حقوقی).

  ب)ارایه مستندات مربوط به سرمایه گذاریهای انجام شده طی 15 سال گذشته.

  ج) ارایه مستندات مربوط به دارابودن توان مالی

  د) ارایه دستوالعمل ویا نحوه مشارکت وسرمایه گذاری درطرح های مشابه.

  د)ارائه هرگونه مستندی که بیانگر توانایی سرمایه گذار برای حضور درپروژه  فوق الاشاره باشد.

  توضیح 1)  ارایه مستندات هیچگونه حقی برای ارائه دهنده ایجاد ننموده وپس از بررسی مستندات ،نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجدشرایط ومناسب برای سرمایه گذاری درپروژه فوق اقدام وازایشان دعوت به عمل خواهدآمد.

  توضیح 2) به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ، مشروط و خارج از چهارچوب فراخوان ترتیب اثرداده نخواهد شد.

  توضیح 3) برنده  فراخوان موظف است تا یک هفته پس از تاریخ ابلاغ نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید و در غیر اینصورت انصراف تلقی شده و سپرده وی ضبط و از نفرات بعدی دعوت به عمل خواهد آمد

  توضیح 4)  کلیه هزینه های متعلقه ( نشر آگهی و غیره ) به عهده برنده فرآخوان خواهد بود.

  توضیح 5) خسارت وارده به شخص ثالث از زمان شروع پروژه ( تحویل زمین ) تا اتمام پروژه ( تحویل موقت ) به عهده برنده فرآخوان خواهد بود و شهرداری هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

  توضیح 6) بیمه حوادث کلیه عوامل از قبیل نیروی انسانی و ماشین آلات و تجهیزات مسئولیت مدنی پروژه و غیره در مقابل هر گونه حادثه در طول مدت قرارداد به عهده برنده فراخوان بوده و بایستی قبل ازشروع عملیات اجرائی(تحویل زمین) پروژه یک نسخه ازآن تحویل شهرداری گردد.

  توضیح 7) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت و کلیه مقررات مربوطه الزامی می باشد.


  فراخوان مشارکت در ایجاد زمین فوتسال

  آگهی فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار ( نوبت اول ودوم)

  شهرداری ممقان با استناد به صورتجلسه شماره 5415 تاریخ 12/11/96 هیئت عالی سرمایه گذاری وبند2مصوبه شماره 26/96 مورخ16/11/1396 شواری اسلامی شهرممقان در نظر دارد جهت استفاده حداکثری ازتوانمندیهای سرمایه گذاران برای مشارکت دراحداث زمین چمن مصنوعی فوتسال به مساحت حداکثر 1125 مترمربع (واقع دربر کیلومتر 39 بر جاده تبریزآذرشهروتقاطع سه راهی اول ممقان)از طریق این فراخوان نسبت به شناسایی وارزیابی وجذب سرمایه گذارانی که دراجرای این پروژه ازتوانایی های لازم برخوردارمی باشند،اقدام نماید.

  هدف: ایجاددرآمدهای پایدارشهری برای شهرممقان-ایجاداشتغال درسال اقتصادمقاومتی،تولید،اشتغال- ایجادفضای تفریحی وسرگرمی برای شهروندان واهالی منطقه  واستانهای همجوار درپارک ایرنجی

  برآوردهزینه پروژه: حدودا 120 میلیون تومان تخمین زده می شود.

  نحوه مشارکت : نوع مشارکت براساس B.O.T یعنی زمین +عوارض پروانه ازسوی شهرداری ممقان و کلیه مراحل ساخت ومصالح ولوازم وماشین آلات ازسوی سرمایه گذارخواهدبود.(درصدمشارکت براساس  تقویم وارزیابی آورده های طرفین تعیین خواهدشد)

  شرایط متقاضیان:

  1. دارابودن توانمندی مالی جهت انجام سرمایه گذاری(بصورت منفردویابامشارکت سرمایه گذاران دیگر)
  2. داشتن حسن سابقه
  3. داشتن سابقه مفید درانجام سرمایه گذاریهای مشابه باارایه مستندات .

  لذا از اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید در صورت تمایل با لحاظ شرایط زیر در فراخوان شرکت ومدارک زیررا حداکثر تاپایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ28/12/1396 به دبیرخانه شهرداری ممقان واقع درممقان – میدان نماز –ابتدای بلوارشهیدباهنر- ساختمان شهرداری تحویل نمایند:

          الف) ارایه تصویراساسنامه ،آخرین روزنامه رسمی (برای اشخاص حقوقی).

  ب)ارایه مستندات مربوط به سرمایه گذاریهای انجام شده طی 15 سال گذشته.

  ج) ارایه مستندات مربوط به دارابودن توان مالی

  د) ارایه دستوالعمل ویا نحوه مشارکت وسرمایه گذاری درطرح های مشابه.

  د)ارائه هرگونه مستندی که بیانگر توانایی سرمایه گذار برای حضور درپروژه  فوق الاشاره باشد.

  توضیح 1)  ارایه مستندات هیچگونه حقی برای ارائه دهنده ایجاد ننموده وپس از بررسی مستندات ،نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجدشرایط ومناسب برای سرمایه گذاری درپروژه فوق اقدام وازایشان دعوت به عمل خواهدآمد.

  توضیح 2) به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ، مشروط و خارج از چهارچوب فراخوان ترتیب اثرداده نخواهد شد.

  توضیح 3) برنده  فراخوان موظف است تا یک هفته پس از تاریخ ابلاغ نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید و در غیر اینصورت انصراف تلقی شده و سپرده وی ضبط و از نفرات بعدی دعوت به عمل خواهد آمد

  توضیح 4)  کلیه هزینه های متعلقه ( نشر آگهی و غیره ) به عهده برنده فرآخوان خواهد بود.

  توضیح 5) خسارت وارده به شخص ثالث از زمان شروع پروژه ( تحویل زمین ) تا اتمام پروژه ( تحویل موقت ) به عهده برنده فرآخوان خواهد بود و شهرداری هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

  توضیح 6) بیمه حوادث کلیه عوامل از قبیل نیروی انسانی و ماشین آلات و تجهیزات مسئولیت مدنی پروژه و غیره در مقابل هر گونه حادثه در طول مدت قرارداد به عهده برنده فراخوان بوده و بایستی قبل ازشروع عملیات اجرائی(تحویل زمین) پروژه یک نسخه ازآن تحویل شهرداری گردد.

  توضیح 7) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت و کلیه مقررات مربوطه الزامی می باشد.


  فراخوان مشارکت در بازسازی ساختمان شیشه ای

  سرمایه گذاری در پارک ایرینجی ممقان

  آگهی فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار ( نوبت اول ودوم)

   

  شهرداری ممقان با استناد به صورتجلسه شماره 5415 تاریخ 12/11/96 هیئت عالی سرمایه گذاری وبند2مصوبه شماره 26/96 مورخ16/11/1396   شواری اسلامی شهرممقان در نظر دارد جهت استفاده حداکثری ازتوانمندیهای سرمایه گذاران برای مشارکت دربازسازی ساختمان شیشه ای برای فعالیتهای تجاری خدماتی (واقع دربر کیلومتر 39 بر جاده تبریزآذرشهروتقاطع سه راهی اول ممقان)از طریق این فراخوان نسبت به شناسایی وارزیابی وجذب سرمایه گذارانی که دراجرای این پروژه ازتوانایی های لازم برخوردارمی باشند،اقدام نماید.

  هدف: ایجاددرآمدهای پایدارشهری برای شهرممقان-ایجاداشتغال درسال اقتصادمقاومتی،تولید،اشتغال- ایجادفضای تفریحی وسرگرمی برای شهروندان واهالی منطقه  واستانهای همجوار درپارک ایرنجی

  برآوردهزینه پروژه: حدودا 30 میلیون تومان  تخمین زده می شود.

  نحوه مشارکت : نوع مشارکت براساس B.O.T یعنی ساختمان ازسوی شهرداری ممقان و کلیه مراحل ساخت ومصالح ولوازم وماشین آلات ازسوی سرمایه گذارخواهدبود.(درصدمشارکت براساس  تقویم وارزیابی آورده های طرفین تعیین خواهدشد)

  شرایط متقاضیان:

  1. دارابودن توانمندی مالی جهت انجام سرمایه گذاری(بصورت منفردویابامشارکت سرمایه گذاران دیگر)
  2. داشتن حسن سابقه
  3. داشتن سابقه مفید درانجام سرمایه گذاریهای مشابه باارایه مستندات .

  لذا از اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید در صورت تمایل با لحاظ شرایط زیر در فراخوان شرکت ومدارک زیررا حداکثر تاپایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ28/12/1396 به دبیرخانه شهرداری ممقان واقع درممقان – میدان نماز –ابتدای بلوارشهیدباهنر- ساختمان شهرداری تحویل نمایند:

          الف) ارایه تصویراساسنامه ،آخرین روزنامه رسمی (برای اشخاص حقوقی).

  ب)ارایه مستندات مربوط به سرمایه گذاریهای انجام شده طی 15 سال گذشته.

  ج) ارایه مستندات مربوط به دارابودن توان مالی

  د) ارایه دستوالعمل ویا نحوه مشارکت وسرمایه گذاری درطرح های مشابه.

  د)ارائه هرگونه مستندی که بیانگر توانایی سرمایه گذار برای حضور درپروژه  فوق الاشاره باشد.

  توضیح 1)  ارایه مستندات هیچگونه حقی برای ارائه دهنده ایجاد ننموده وپس از بررسی مستندات ،نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجدشرایط ومناسب برای سرمایه گذاری درپروژه فوق اقدام وازایشان دعوت به عمل خواهدآمد.

  توضیح 2) به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ، مشروط و خارج از چهارچوب فراخوان ترتیب اثرداده نخواهد شد.

  توضیح 3) برنده  فراخوان موظف است تا یک هفته پس از تاریخ ابلاغ نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید و در غیر اینصورت انصراف تلقی شده و سپرده وی ضبط و از نفرات بعدی دعوت به عمل خواهد آمد

  توضیح 4)  کلیه هزینه های متعلقه ( نشر آگهی و غیره ) به عهده برنده فرآخوان خواهد بود.

  توضیح 5) خسارت وارده به شخص ثالث از زمان شروع پروژه ( تحویل زمین ) تا اتمام پروژه ( تحویل موقت ) به عهده برنده فرآخوان خواهد بود و شهرداری هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

  توضیح 6) بیمه حوادث کلیه عوامل از قبیل نیروی انسانی و ماشین آلات و تجهیزات مسئولیت مدنی پروژه و غیره در مقابل هر گونه حادثه در طول مدت قرارداد به عهده برنده فراخوان بوده و بایستی قبل ازشروع عملیات اجرائی(تحویل زمین) پروژه یک نسخه ازآن تحویل شهرداری گردد.

  توضیح 7) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت و کلیه مقررات مربوطه الزامی می باشد.


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0