دوشنبه, 30 بهمن 1396
بانک اطلاعات شهری

  آگهی مزایده کتبی مرحله اول (نوبت اول-نوبت دوم)تعدادی از اموال اسقاط شهرداری ممقان

  آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )

  شهرداری ممقان به استناد صورتجلسه شماره 21/96 مورخه 19/10/96 شورای محترم اسلامی شهر ممقان ، در نظر دارد تعدادی از اموال اسقاط شهرداری از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل به فروش برساند :

  مشخصات اموال اسقاطی در پنج صفحه به ضمیمه می باشد .

  شرایط مزایده :

  1. شرکت کنندگان باید 5 درصد قیمت مبنارا به حساب جاری 3100000453001 بانک ملی ایران واریز و فیش مربوطه را همراه با برگ درخواست در پاکت سربسته تا آخر وقت اداری روز یکشنبه 1396.12.13به دبیرخانه شهرداری ارائه و رسید دریافت نمایند .

  2. به درخواستهای فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .

  3. متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری از لوازم اسقاطی بازدید نمایند .

  4. پیشنهادات واصله راس ساعت 00/10 صبح روز دوشنبه مورخه 14/12/1396 در حضور اعضای هیئت عالی معاملاتی باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است .

  5. برنده مزایده موظف است ظرف یک هفته از تاریخ صورتجلسه هیئت عالی معاملاتی به شهرداری جهت عقد قرارداد اقدام نمایند . در غیر اینصورت منصرف تلقی و سپرده ایشان ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد شد و در صورتی که نفرات دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

  6 . سپرده نفرات اول تا سوم تا تحویل قطعی لوازم مسترد نخواهد شد .

  7. شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات بدون توضیح مختار است .

  8 . متقاضیان جهت کسب اطلاعات می توانند با شماره تلفن 34322992 و 34323351 – 041 تماس حاصل نمایند .

  9. کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .

   

  آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول - نوبت دوم)شهرداری ممقان

   

   

   

   

  آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول - نوبت دوم)شهرداری ممقان

  آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول - نوبت دوم)شهرداری ممقان

  آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول - نوبت دوم)شهرداری ممقان

  آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول - نوبت دوم)شهرداری ممقان


  آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول - نوبت دوم )تعداد دوازده(12)قطعه زمین و مغازه شهرداری ممقان

  آگهی مزایده کتبی مرحله اول (نوبت اول-دوم )

  آگهی مزایده کتبی مرحله اول (نوبت اول-دوم )تعداد 12 قطعه زمین شهرداری ممقان

  آگهی مزایده کتبی مرحله اول (نوبت اول-دوم )تعداد 12 قطعه زمین شهرداری ممقان


  آگهی مزایده هشت دستگاه خودرو

  آگهی مزایده کتبی مرحله اول (نوبت اول - نوبت دوم)

  آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول - دوم ) شهرداری ممقان


  استعلام بهاء تابلو دوطرفه ورودیهای شهر ممقان

  استعلام بهاء

  بدین وسیله شهرداری ممقان در نظر دارد دو عدد تابلو دو طرفه در ورودیهای شهر ممقان به ابعاد 3*6 متر همراه با اجرای فنداسیون و پایه آهنی نصب نماید .

  لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص تقاضا میشود مدارک و مشخصات فنی و نقشه های اجرایی را از سایت شهرداری ممقان تهیه و برابر شرایط زیر قیمت خود را  تا آخر وقت اداری تاریخ    05/11/96  به دبیرخانه شهرداری ممقان تحویل دهند 0

               

  1 – کلیه مصالح مصرفی به عهده پیمانکار می باشد .

  2 – اجرا طبق مشخصات و اندازه های نقشه تحویلی از شهرداری می باشد .

  3 – کلیه کسورات قانونی طبق آیین نامه مالی شهرداری اعمال خواهد شد .

  4 – نحوه پرداخت صورت وضعیت متناسب پیشرفت کار و پس از تایید واحد فنی شهرداری خواهد شد .

  5 – کلیه مسئولیت عوامل بکار گرفته شده اعم از عوامل انسانی و غیره برعهده پیمانکار بوده و شهرداری هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت  .

  6 – آدرس سایت شهرداری ممقان  http://mamaghancity.ir

  7 – در صورت داشتن هر گونه سئوال در این خصوص با شهرداری ممقان  از قسمت امور فنی تماس بگیرند .  

  استعلام بها تابلو دوطرفه ورودیهای شهر ممقان

  استعلام بها تابلو دوطرفه ورودیهای شهر ممقان

  استعلام بها تابلو دوطرفه ورودیهای شهر ممقان

  استعلام بها تابلو دوطرفه ورودیهای شهر ممقان

  استعلام بها تابلو دوطرفه ورودیهای شهر ممقان

  استعلام بها تابلو دوطرفه ورودیهای شهر ممقان

  استعلام بها تابلو دوطرفه ورودیهای شهر ممقان

  استعلام بها تابلو دوطرفه ورودیهای شهر ممقان


  فراخوان انتخاب طرح برتر

  فراخوان انتخاب طرح برتر ( طراحی در پارك ایرینجی ممقان )

   

  فراخوان انتخاب طرح برتر

   

        طراحی درپارک ایرینجی ممقان

   

   

        شهرداری ممقان بااستنادبه صورتجلسه مورخه 1396/09/25هیئت عالی سرمایه گذاری وبند3 مصوبه شماره 6033-19/10/1396شورای اسلامی شهرممقان درنظردارد طراحی قسمتی ازپارک ایرنجی درزمینی به مساحت 23000 مترمربع برای واحدهای تجاری مانندغرفه عرضه وفروش محصولات صنایع دستی ازجمله ممقان دوزی وسایرمحصولات وخدماتی اعم از مرکز معاینه فنی خودرو های سبک ونمایشگاه وفروشگاه محصولات کارخانجات تولیدی ، غرفه های غذاخوری وفست فود وکاربریهای منطبق با فعالیتهای مذکوررا ازطریق فراخوان انتخاب طرح برتر به مهندسین مشاورذیصلاح واگذار نماید.

   

    لذا ازمهندسین مشاورذیصلاح ومرتبط باموضوع دعوت به عمل می آیددرصورت تمایل ضمن بازدید میدانی ازمحل ودریافت مدارک مربوط به فراخوان حداکثر تاآخروقت اداری روزپنجشنبه مورخ 1396/11/05به شهرداری ممقان واحدسرمایه گذاری(آقای یگانه)ویا سایت شهرداری http://www.mamaghancity.ir) )   مراجعه نمایند  ومهلت ارایه طرح های پیشنهادی حداکثرتا پایان بهمن ماه  مورخ 1396/11/30 می باشد.

   

  لازم به ذکراست که تهیه نقشه های ساختمانی واحدهای طراحی شده وموردتائیددرهیئت سرمایه گذاری شهرداری ممقان به مهندسین مشاوربرنده واگذارخواهدشد.

   

  مدارک مربوط به مهندسین مشاوربه همراه طرح به شهرداری تحویل داده شود وبرای کسب اطلاعات بیشتر باشماره تلفن 34322992-041 ویا 09144013750 (آقای یگانه )تماس حاصل فرمائید.

   

   

  فایل اتوکد محل طرح سرمایه گذاری در پارک ایرینجی .bak             

   

   

  فایل اتوکد محل طرح سرمایه گذاری در پارک ایرینجی .dwg            

   


  آرشیو مناقصات
     

  آرشیو مزایدات

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0