يکشنبه, 29 دی 1398
عنوان : جلسه بررسی كلیات تعرفه عوارض محلی سال 99 شهرداری ممقان
کد خبر : ۳۶۲۷
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بدینوسیله با عنایت به جلسات متعددی که با حضور مهندس نجمی شهردار ممقان و کارشناسان مجموعه شهرداری تشکیل گردید کلیات تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی بررسی گردید و به اتمام رسید و جهت تصویب به شورای اسلامی محترم شهر ارسال گردید .

 

جلسه بررسی کلیات تعرفه عوارض محلی سال 99 شهرداری ممقان

از آنجايكه شهر موجودي زنده وپويا مي باشد ، بنابراين نيازهاي شهر نيز متنوع ومتعدد وپيچيده ونياز به برنامه ريزي جامع دارد. ازجمله نهادهاي مرتبط با رشد وبالندگي شهرها ،مديريت هاي شهري به صورت مشخص شهرداري ها هستند كه ضرورت توجه به نيازهاي توسعه پايدار ، منابع قابل اعتماد واتكاء را بيشتر نمايان مي كند كه دركنار اين نهادها عمومي غير دولتي ، شوراهاي اسلامي شهر ها نيزدخالت مستقيم دارند.

با توجه به قوانين فعلي وخودكفايي شهرداري ها وتكيه آنها به درآمد هاي محلي به ويژه عوارض محلي وبهاي خدمات ، اهميت تهيه دستورالعمل مناسب كاملا بديهي بوده  ودراين راستا شهرداری ممقان با برگزاري جلسات متعدد نسبت به تهيه دستورالعمل عوارض محلي وبهاي خدمات سالانه اقدام نموده است و جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی محترم شهر ارسال گردید.

روابط عمومی شهرداری ممقان

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0