يکشنبه, 26 آبان 1398
عنوان : شرایط شركت در مزایده مرحله اول بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری ممقان
کد خبر : ۳۵۵۹
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

«شرایط شرکت در مزایده مرحله اول (نوبت اول - نوبت دوم )1398»

شهرداری ممقان بااستناد به بندیک صورتجلسه شماره 26 مورخه 98/07/15 شورای اسلامی شهر ممقان در نظر دارد بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری ممقان واقع درکنار جاده اصلی تبریز – آذرشهر متصل به پارک ایرینجی را برای مدت یکسال به صورت استیجاری با قیمت پایه سالانه 4/000/000/000 ریال(معادل  چهارصد میلیون تومان) بشرح زیر به بخش خصوصی و اشخاص ( حقیقی و حقوقی ) واگذار نماید و منبعد در طول قرارداد اجاره و شرایط مزایده ، شهرداری به عنوان موجر و برنده مزایده به عنوان مستأجر شناخته می شود .

1- پیشنهاددهندگان بایستی 5 % قیمت پایه به مبلغ 200/000/000 ریال (معادل بیست میلیون تومان )به عنوان سپرده شرکت در مزایده بحساب جاری 930024615 نزد بانک کشاورزی شعبه شهید سلیمی ممقان بنام شهرداری ممقان واریز و فیش آن را به همراه درخواست کتبی تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخه  98/08/30 به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند . همچنین ضمانتنامه بانکی به همان مبلغ نیز قابل قبول میباشد.

2-  کل مبلغ مزایده طی 12 فقره چک (در 12 قسط) در طول مدت قرارداد به تاریخ سررسید در اول هر ماه به هنگام عقدقرارداد به شهرداری تحویل خواهد شد و چنانچه شرکت کننده ای کل مبلغ اجاره سالانه را بطور یکجا و نقداً در هنگام عقد قرارداد به شهرداری پرداخت نماید ،در شرایط مساوی در الویت خواهد بود.

3- سپرده نفرات اول تا سوم تا تعیین برنده و تنظیم اجاره نامه و عقد قرارداد در حساب شهرداری نگهداری خواهد شد .

4- با توجه به اینکه پیشنهادات واصله و لیست اسامی شرکت کنندگان جهت بررسی به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان آذربایجان شرقی و مراجع ذیربط قانونی ارسال خواهد شد ، لذا اعلام برنده مزایده پس از اعلام نظر مراجع یادشده ، توسط شهرداری به شرکت کننده متعاقباً اعلام خواهد شد .

5- برنده مزایده پس از اعلام نتیجه توسط شهرداری ، موظف است ظرف مدت یک هفته جهت عقد قرارداد با شهرداری اقدام ،در غیر اینصورت سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفرات بعدی قرارداد منعقد خواهد شد و چنانکه نفر دوم و سوم هم نسبت به عقد قرارداد اقدام ننمایند ، سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

6- در هنگام تنظیم و عقد قرارداد اجاره ، تضمین بانکی  به مبلغ چهار میلیارد ریال (معادل چهارصد میلیون تومان ) و مبلغ 10/000/000/000ریال ( یک میلیارد تومان ) بصورت وثیقه ملکی مطابق نظریه کارشناس رسمی توسط شهرداری(موجر) از مستاجر اخذ خواهد شد . مدت اعتبار تضمین بانکی و وثیقه ملکی حداقل یک ماه بعد از اتمام قرارداد می باشد.

7- مستأجر حق ندارد مورد اجاره را به غیر واگذار نماید .

8 - در صورت عدم رعایت شرایط مزایده و مفاد قرارداد اجاره توسط مستأجر ، شهرداری (مؤجر)حق دارد بدون مراجعه به محاکم قضایی و غیره قرارداد را به طور یکجانبه فسخ و هرگونه ضررو زیان احتمالی وارده را از محل تضمین ماده شش بالا وصول نماید و مستاجر هرگونه اعتراض و ادعایی را در این خصوص از خود سلب و ساقط می نماید .

9- کلیه هزینه های مزایده اعم از هزینه انتشار آگهی در روزنامه و غیره بعهده برنده مزایده می باشد .

10- شرکت کنندگان بویژه برنده مزایده بایستی دارای صلاحیت های لازم از مراجع قانونی ذیربط از قبیل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و غیره باشد .

11- شهرداری در رد یا قبول یک یاکلیه پیشنهادات بدون ارایه هرگونه توضیحی مختار است .

12- پرداخت کلیه هزینه ها از قبیل قبوض آب ، برق ، گاز و تلفن مصرفی جایگاه CNG و حقوق و مزایای نیروها و عوامل به کار گرفته شده برابر قانون کار و ضوابط مربوطه ،کسورات متعلقه اعم از بیمه و مالیات و بیمه حوادث و ارزش افزوده و سایرهزینه های جاری و غیره به عهده مستأجر بوده و مستأجر مکلف به ارائه مفاصاحساب بصورت ماهانه(خصوصا"قبض گاز بصورت هفتگی) به شهرداری می باشد ،در غیر اینصورت کارفرما میتواند از محل تضمین ماده 6 وصول نماید و مستاجر هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

13- انجام سرویس های دوره ای لازم و کلیه هزینه های نگهداری و تعمیرات و غیره جایگاه ، فعال نگهداشتن جایگاه براساس دستورالعملهای لازم و نظریه کارشناسان و شرکتهای دارای صلاحیت و نظارتی  و همچنین تعمیرات جزئی و موردی و سوخت حرارتی مصرفی و کالیبراسیون تماماً بر عهده مستأجر می باشد و شهرداری هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت .

تبصره 1 – در صورت بروز نقص فنی در هر یک از تجهیزات جایگاه که منجر به تعطیلی جایگاه شده باشد ، پیمانکار موظف است ظرف حداکثر یک شیفت کاری نسبت به رفع نقص اقدام نماید .

تبصره 2- در صورت بروز نقص فنی در هریک از تجهیزات که منجر به تعطیلی جایگاه گردد مستأجر موظف است در حداقل زمان ممکن نسبت به انجام اقدامات اولیه و اطلاع به نماینده کارفرما و شرکت تعمیراتی ذیصلاح ( شرکت مسئول خدمات پس از فروش یا نمایندگی مجاز مربوطه که شرکت هوایار میباشد) بصورت دورنگار اقدام و در اسرع وقت نقص یا اشکال تجهیزات سیستم از طریق شرکتهای نگهداری و تعمیرات ، اقدام و سپس مراتب رفع نقص را به اطلاع نماینده کارفرما برساند .

14- نرخ فروش و عرضه CNG به خودروهای مصرف کننده CNG تا اطلاع ثانوی براساس شماره انداز دیسپنسر به ازای هر کیلو گرم برابر اعلام شرکت گاز می باشد و مستأجر موظف به رعایت آن و نصب تابلوی قیمت  در معرض دید مصرف کنندگان می باشد ودر صورت تغییر نرخ کتباً به پیمانکار اعلام می شود اعمال تغییرات و رعایت مفاد این بند الزامی است .

15- پس از برنده شدن و تنظیم قرارداد اجاره فی مابین ، جایگاه و کلیه تجهیزات جانبی و اموال موجود اعم از منقول و غیر منقول (به استثنای ابزارآلات مورد نیاز ) طی صورتجلسه ای و برابر چک لیستهای مورد نیاز با حضور مستأجر و نماینده و مسئولین واحدهای ذیربط شهرداری و شرکت نفت طی صورتجلسه ای بصورت امانی تحویل مستأجر خواهد شد و مستأجر موظف به حفظ و حراست آنها مطابق شرایط متعارف و دستورالعملهای مؤجر می باشد و در پایان قرارداد می بایست عیناً به مؤجر مسترد نماید ، در غیر اینصورت ملزم به جبران خسارت وارده بنابر نظر و تشخیص مؤجر بوده و مستأجر هر گونه ادعا و اعتراض بعدی را نیز در خصوص موارد تشخیصی مؤجر از خود سلب و ساقط می نماید .

16- پیمانکار مکلف است کلیه لوازم و تجهیزاتی را که در هنگام تحویل جایگاه موضوع اجاره و یا در طول مدت اجاره تحویل میگیرد عیناً مطابق با زمان تحویل در پایان مدت اجاره یا فسخ آن به مؤجرمسترد دارد و در صورتی که به هر علت و جهتی تأسیسات ، ابنیه و قطعات مذکور تلف ، مفقود یا معیوب شده باشد مستأجر ضامن خسارات وارده بوده و موظف است طبق نظر مؤجرمثل یا قیمت آن را در حداقل زمان ممکن و با سلب و ساقط نمودن هر گونه ادعا و اعتراض بعدی به مؤجر مسترد نماید در غیر اینصورت از محل تضمین ماده 6 توسط مؤجر کسر و وصول خواهد شد ضمناً مستأجرمکلف است جهت نگهداری جایگاه با شرکت ها و یا نماینده سازنده تجهیزات جایگاه های CNG قرارداد پشتیبانی و نگهداری عقد و یک نسخه از آنرا تحویل شهرداری نمایدو مستأجر مکلف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت جایگاه و کلیه تجهیزات و لوازم و قطعات یدکی را به نماینده مؤجر مسترد و تحویل نماید هرگونه خسارت کمبود در صورت جلسه مربوطه بدقت ذکر می شود مؤجر براساس صورتجلسه مزبور هر گاه خسارت و کمبودی را براساس قیمتهای تمام شده خود و با اعمال 20 درصد هزینه بالاسری از مطالبات مستأجر و یا ازضمانت نامه بانکی ماده 6 کسر می نماید .

17- در صورتی که به هردلیل مستأجر پس از اعلام مؤجر از تحویل دادن جایگاه و متعلقات آن خودداری کند کارفرما میتواند علاوه بر انجام اقدامات حقوقی ضروری ، روزانه مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان جریمه عدم  تحویل جایگاه  علاوه بر درآمد روزانه جایگاه از مستأجر اخذ نماید و در صورت استنکاف مستأجر از محل تضمین ماده 6 تأمین خواهد شد مستأجراعلام می نماید که محاسبات کارفرما را در مورد میزان مبلغ فوق قبول دارد و حق هر گونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط می نماید . مبلغ فوق علاوه بر کارکرد روزانه جایگاه می باشد .

18- مستأجرعلاوه بر سایر بندهای مندرج در این آگهی مزایده مسئول تبعات اجتماعی و حقوقی عدم تحویل دادن جایگاه می باشد و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو خواهد بود .

19- نظافت محوطه جایگاه و نگهداری فضای سبز و رعایت امور بهداشتی و ایمنی و نگهداری از آنها در دوران بهره برداری بعهده مستأجر بوده ووی مکلف به انجام امورطبق نظرمؤجر می باشد .

20- آئین نامه ها و دستورالعملهای لازم ، نگهداشت ، تعمیرات و کالیبراسیون تجهیزات جایگاه برابر ضوابط و استاندارد های لازم شرکت پخش فراورده های نفتی می باشد .

21- در صورت تعدیل و یا افزایش قیمت گاز، بهمان درصد و میزان سهم مؤجرکاهش و یا افزایش خواهد یافت .

22- افزایش یا کاهش 25 درصدی مفاد قرارداد ( از لحاظ مدت زمان ، ریالی و حجمی )با توافق طرفین امکانپذیر می باشد.

تبصره : در صورت نارضایتی از ارایه خدمات و عملکرد مستأجر به هر دلیل منجمله اعتراض از سوی مراجعین و ادارات دولتی مرتبط از قبیل استانداری ، فرمانداری و ناظرین مؤجر اعلام گردد و یا پس از صدور سه اخطار از جانب مؤجر به مستأجر، مؤجر مجاز است قرارداد را فسخ و بدون مراجعه به محاکم قضایی جایگاه را از مستأجر تحویل بگیرد.

23- چنانچه به علت عدم بهره برداری و نگهداشت مناسب و سهل انگاری در انجام خدمات دوره ای و اورهال و وظایف مستأجر درخصوص تعمیرات ، خساراتی به تجهیزات جایگاه وارد گردد تامین و پرداخت کلیه هزینه های مربوطه ( اعم از تعمیرت کلی و جزئی ) به عهده و وظیفه مستأجر است ، همچنین هرگونه جریمه ناشی از عدم رعایت اصول فنی و مقررات انضباطی نظیر عدم بازکردن کاپوت عقب ، عدم پیاده نمودن سرنشینان و ... بعهده مستاجر میباشد.

24 - از آنجائیکه برنامه کار و فعالیت جایگاه مورد بهره برداری بصورت 24 ساعته می باشد لذا لازم است کلیه تجهیزات دائماً فعال و آماده بکار باشند.

25- مستأجر مکلف است یک نفر نماینده تام الاختیار جهت حل مشکلات احتمالی پیش آمده کتباً به شهرداری (مؤجر)معرفی نماید .( سرپرست جایگاه می تواند به عنوان نماینده معرفی گردد).

26- ضمناً در موقع اتمام قرارداد منعقده ، عودت تضمین بانکی ووثیقه منوط به اخذ مفاصا حساب از اداره امور مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی و تسویه حساب از شرکت گاز و اداره برق و آب و فاضلاب و مخابرات و غیره می باشد در غیراینصورت کلیه هزینه ها و بدهی های مربوطه از محل ضمانت نامه مندرج در ماده 6 مستأجر نزد مؤجر کسر و تسویه خواهد شد و مستأجر هیچ اعتراضی نخواهد داشت .

27- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت الزامی است .

28- در صورت پرداخت حق بهره برداری از جایگاه ( کارمزد بهره برداری و غیره ) توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی به شهرداری چه قبل از اجرای قرارداد و چه در حین قرارداد و یا پس از قرارداد مستأجر هیچ گونه ادعا و اعتراضی نداشته و نخواهد داشت و متعلق به شهرداری میباشد.

29- در صورت تمایل مستاجر، بکارگیری کارکنان موجود و شاغل در جایگاه با توجه به اینکه آموزش های لازم را طی نموده اند در الویت می باشند.

30- اخذ هر گونه وجه مازاد بر تعرفه های موجود توسط مستاجر ممنوع می باشد .

31- امکان تمدید قرارداد در صورت درخواست کتبی مستاجر و موافقت و رضایت شهرداری پس از انجام استعلامهای لازم از ادارات و مراجع ذیصلاح و  برابر نظر هیات عالی معاملاتی شهرداری ممکن خواهد بود .

توجه :

  •  کلیه اوراق شرایط و قیمت و اساسنامه شرکتها بایستی توسط شخص یا اشخاصی که در اساسنامه برابر آخرین تغییرات ثبتی صاحب امضاء هستند و از دفترخانه تصدیق امضادریافت نموده اند (دریافت تصدیق امضا ضروری است ) امضا و مهر شود در غیر اینصورت پاکت ( ب ) باز نخواهد شد .
  •  شرکت کنندگان بایستی در برگ آرم دار شرکت ثبت و امضاء نمایند . 


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0