چهارشنبه, 5 تير 1398
عنوان : آگهی مزایده كتبی تجدید مرحله دوم ( نوبت اول –دوم )قطعات جنب كلینیك تخصصی ممقان
کد خبر : ۲۳۸۰
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شهرداری ممقان به استناد مصوبه شماره 27/97 مورخه 24/07/97 شورای محترم اسلامی شهر ممقان ، در نظر دارد تعداد 4(چهار) قطعه زمین تفکیکی از پلاکهای 2851-2850 را با کاربری تجاری ،  تجاری مسکونی ، از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل به فروش برساند.

-1 مشخصات مزایده

 -1/1نام دستگاه برگزارکننده مزایده : شهرداری ممقان
- 1/2آدرس دستگاه برگزارکننده مزایده: استان آذربایجان شرقی – شهر ممقان – شهرداری ممقان
 -1/3موضوع مزایده : مزایده تعداد 4قطعه زمین تفکیکی پلاک های 2851-2850 جنب کلینیک تخصصی ممقان

-1/4محل دریافت اسناد مزایده : واحد مالی شهرداری  

-1/5محل تحویل پیشنهادها  : دبیرخانه شهرداری ممقان
-1/6زمان تحویل اسناد :ساعت 14/30 روز شنبه مورخه 1398/04/01
-1/7زمان و محل بازگشایی پاکت ها : ساعت 14/30 روز  یکشنبه مورخه 1398/04/02 محل ساختمان شهرداری ممقان

-2مبلغ تضمین شرکت درمزایده متقاضیان می بایستی 5 % قیمت مبنای هر قطعه را به حساب جاری 3100000453001  نزد بانک ملی شعبه ممقان بنام شهرداری ممقان واریز و یا ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند .

                                                                                                                                                  روابط عمومی شهرداری ممقان

آگهی مزایده كتبی تجدید مرحله دوم ( نوبت اول –دوم )قطعات جنب كلینیك تخصصی ممقان

آگهی مزایده كتبی تجدید مرحله دوم ( نوبت اول –دوم )قطعات جنب كلینیك تخصصی ممقانبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0