چهارشنبه, 1 خرداد 1398
عنوان : آگهی مناقصه عمومی پروژه ساماندهی مسیل روخانه امشج و پی سازی پلهای بلواربسیج ممقان
کد خبر : ۲۳۵۸
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول ((   نوبت اول - نوبت دوم ))

      شهرداري ممقان  با استناد به بودجه مصوب سال 98 ومصوبه  شورای اسلامی محترم ممقان ، در نظر دارد پروژه ساماندهی مسیل روخانه امشج و پی سازی پلهای بلواربسیج ممقان را از طريق مناقصه  عمومی واگذار نمايد، لذا از شركتهاي واجد شرايط و مورد تایید سازمان برنامه ریزی و بودجه و سایر مراجع قانونی و دارای رتبه بندی و رزومه و سابقه کاری مرتبط ، در صورت  تمايل در مناقصه فوق شركت نمايند .

شرايط مناقصه :

  1. مبلغ اوليه پيمان -3/500/000/000  ريال ( سه میلیارد و پانصد میلیون ريال ) در صورت نياز با 25 درصد اضافه يا كسر  با احتساب ارزش فزوده .
  2.  ارائه ضمانت نامه بانکی و یا واريز  مبلغ 175/000/000 ریال به حساب شماره 3100000453001  نزد بانك ملي ممقان بعنوان سپرده شركت در مناقصه .
  3. پيشنهادات مي بايست در سه  پاكت "الف" ( ضمانتنامه یا فیش بانکی )  و "ب" ( حاوی مدارک پیمانکاری و" ج "  ( قیمت پیشنهادی ) سربسته و مهر و موم شده با ذكر نام  و نشاني دقيق تا آخر وقت اداري  روز چهار شنبه مورخ   08 /  03 /98 به  دفتر شهرداري ممقان  تسليم  و  رسيد دريافت شود .

1- 3        پاکت الف حاوی ضمانت بانکی و یا فیش بانکی خواهد بود .

    2- 3        پاكت "ب" حاوي كليه مدارك اخذ شده از شهرداري به انضمام برگ مناقصه و كپي مدارك رتبه بندي شركت و سوابق فعاليت  در رشته راه و باند و یا ابنیه  خواهد بود  و كليه مدارك ميبايست توسط شركت يا پيمانكـار امضـاء و مهر خواهد شد .

    3- 3       پاكت "ج" محتوي برگ پيشنهاد قيمت خواهد بود بطوري كه ارقام به عدد و بحروف و بدون قلم خوردگي باشد.

   4 -3      قيمت پيشنهادي بايد برحسب فهرست بهاء راه و باند سال 98 و نسبت به برآورد اولیه (  به عدد کارکرد )  ارائه گردد .

   5- 3      كليه كسـورات قانوني بعهـده پيمانكار خواهد بود .

 6 3      كليه مصالح اجرائي به عهده پيمانكار می باشد .

  3-7    مفاد قرارداد شامل :  ساماندهی رود خانه امشج با جدول گذاری همراه با پی سنگی  و اجرای پی سنگی در پلهای بلوار بسیج   برابر نشریه 101 مشخصات فنی عمومی و  مشخصات فنی ارائه شده از طرف کا فرما .

  3-8  این پروژه هیچگونه تعدیل ومابه التفاوت ندارد.

     4. پاكت پيشنهادات  روز   پنج شنبه  مورخه    98/03/09  در ساعت 13/00 با حضور اعضاي هيئت عالي معاملات شهرداري مفتوح و قرائت خواهد شد .ضمناَ حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.

1- 4     به پيشنهادات مبهم ، مخدوش ، مشروط و خارج از چهارچوب مناقصه ترتيب اثر داده نخواهد شد .

5 -   در صورت ناقص بودن مدارك پاكت "الف"،"ب" پاکت ج باز نشده ونام شركت يا پيمانكار از مناقصه حذف خواهد شد .

6 -  شهرداري در رد يا قبول هريك يا كليه پيشنهادات بدون اداي هر گونه توضيحي مختـار است .

7 - برنده مناقصه موظف است تا يك هفته پس از تاريخ ابلاغ نسبت به عقـد قرار داد اقدام نمايد و در غير اينصورت سپرده نفرات منصرف تا نفر سوم به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

8 –  کلیه هزینه های متعلقه ( نشر آگهی و غیره ) به عهده برنده مناقصه خواهد بود

9 -  خسارت وارده به شخص ثالث در حین اجرای عملیات تا زمان تحویل پروژه به عهده پیمانکار خواهد بود .

                                                                                                                                                                                                                        روابط عمومی شهرداری ممقانبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0