چهارشنبه, 5 تير 1398
عنوان : آگهی مزایده كتبی مرحله اول ( نوبت اول –دوم )قطعات خیابان 22 بهمن
کد خبر : ۲۲۵۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول دوم )

 

شهرداری ممقان به استناد مصوبه شماره 97/27 مورخه 97/07/24 شورای محترم اسلامی شهر ممقان ، در نظر دارد تعداد 3 ( سه ) قطعه

زمین را با کاربری مسکونی به آدرس ممقان ، خیابان 22 بهمن  از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل به فروش برساند :

 

-1 مشخصات مزایده

 -1/1نام دستگاه برگزارکننده مزایده : شهرداری ممقان
- 1/2آدرس دستگاه برگزارکننده مزایده: استان آذربایجان شرقی – شهر ممقان – شهرداری ممقان
 -1/3موضوع مزایده : مزایده تعداد 3 ( سه ) قطعه زمین را با کاربری مسکونی به آدرس ممقان ، خیابان 22 بهمن

-1/4محل دریافت اسناد مزایده : واحد مالی شهرداری  

-1/5محل تحویل پیشنهادها  : دبیرخانه شهرداری ممقان
-1/6زمان تحویل اسناد :تا آخر وقت اداری روزسه شنبه مورخه 1397/11/09
-1/7زمان و محل بازگشایی پاکت ها : ساعت 14/30روز چهارشنبه مورخه 1397/11/10 محل ساختمان شهرداری ممقان

-2مبلغ تضمین شرکت درمزایده 

متقاضیان می بایستی 5 % قیمت مبنای هر قطعه را به حساب جاری 3100000453001  نزد بانک ملی شعبه ممقان بنام شهرداری ممقان واریز و یا ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند .

روابط عمومی شهرداری ممقان

 

آگهی مزایده كتبی مرحله اول ( نوبت اول –دوم )قطعات خیابان 22 بهمن

 

آگهی مزایده كتبی مرحله اول ( نوبت اول –دوم )قطعات خیابان 22 بهمن

 

                                                        

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0