چهارشنبه, 5 تير 1398
عنوان : ارسال تعرفه عوارض محلی سال 98 شهرداری ممقان جهت بررسی و تصویب در شورای شهر
کد خبر : ۲۲۵۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

تعرفه عوارض محلی توسط کارشناسان مجموعه شهرداری ممقان با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی بررسی و جهت تصویب به شورای اسلامی محترم شهر ارسال گردید .

از آنجايكه شهر موجودي زنده وپويا مي باشد ، بنابراين نيازهاي شهر نيز متنوع ومتعدد وپيچيده ونياز به برنامه ريزي جامع دارد. ازجمله نهادهاي مرتبط با رشد وبالندگي

شهرها و مديريت هاي شهري به صورت مشخص شهرداري ها هستند كه ضرورت توجه به نيازهاي توسعه پايدار ، منابع قابل اعتماد واتكاء را بيشتر نمايان مي كند كه

دركنار اين نهادها عمومي غير دولتي ، شوراهاي اسلامي شهر ها نيزدخالت مستقيم دارند.

با توجه به قوانين فعلي وخودكفايي شهرداري ها وتكيه آنها به درآمد هاي محلي به ويژه عوارض محلي وبهاي خدمات ، اهميت تهيه دستورالعمل مناسب كاملا بديهي بوده 

ودراين راستا شهرداری ممقان با برگزاري جلسات متعدد نسبت به تهيه دستورالعمل عوارض محلي وبهاي خدمات سالانه اقدام نموده است و جهت بررسی و تصویب به

شورای محترم اسلامی شهر ارسال شده است.

روابط عمومی شهرداری ممقانبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0