جمعه, 26 بهمن 1397
عنوان : آگهی مزایده مرحله اول (نوبت اول - نوبت دوم )بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری ممقان
کد خبر : ۲۱۹۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آگهی مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری ممقان

شهرداری ممقان بااستناد به بندیک صورتجلسه شماره 97/23 مورخه 97/07/03 شورای اسلامی شهر ممقان در نظر دارد بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری ممقان واقع درکنار جاده اصلی تبریز آذرشهر متصل به پارک ایرینجی را ازطریق مزایده بشرح ذیل به اجاره واگذار نماید .
 1-  مشخصات مزایده

 -1/1نام دستگاه برگزارکننده مزایده : شهرداری ممقان
- 1/2آدرس دستگاه برگزارکننده مزایده: استان آذربایجان شرقی – شهر ممقان – شهرداری ممقان
 -1/3موضوع مزایده : بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری ممقان
-1/4محل دریافت اسناد مزایده :امورمالی شهرداری  

-1/5محل تحویل پیشنهادها :دبیرخانه شهرداری ممقان
-1/6زمان تحویل اسناد :آخر وقت اداری روزچهارشنبه مورخه 97/08/02
-2 قیمت پایه مزایده
قیمت پایه مزایده سالانه مبلغ3/000/000/000(سیصد میلیون تومان) می باشد.
-3مبلغ تضمین شرکت درمزایده 

متقاضیان می بایستی 5 % قیمت پایه به مبلغ150/000/000 ریال ) پانزده میلیون تومان  ( به عنوان سپرده شرکت در مزایده رابصورت ضمانتنامه بانکی / نقدی ارائه نمایند .
تبصره – درصورت ارائه فیش نقدی مبلغ فوق به حساب جاری 3100000453001  نزد بانک ملی شعبه ممقان بنام شهرداری ممقان واریزگردد .

 

روابط عمومی شهرداری ممقان

 

 

آگهی مزایده مرحله اول (نوبت اول - نوبت دوم )بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری ممقان بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0