آگهی مزایده کتبی تجدید مرحله دوم

مناقصه عمومی (مرحله دوم ) - جدول گذاری

امکان پرداخت عوارض کسب و پیشه در محل

    person

    یوسف نجمی - شهردار ممقان