دیدار مردمی شهردار ممقان

بازدید مهندس نجمی از کوچه شهید سرداری 6 و کاشفی

بازدید مهندس نجمی از محله مزیدلو تقاطع امشج منتهی به شهدای گمنام

بازدید مهندس نجمی شهردار ممقان از پارک خانی گلی

دیدار مردمی شهردار ممقان

    person

    یوسف نجمی - شهردار ممقان